Atölyelerimiz ile ilgileniyor musunuz? Bizim İle İletişim Kurabilirsiniz

Anayasamız

ADA ANAYASASI

Bu Anayasa; Ankara Düşünce Atölyesi’nin eşitlik temelinde, fikir ve düşünce özgürlüğünü esas alarak inşa edilen faaliyet ilkelerini, sivil iş birliği anlayışını, mali hususlardaki çalışma prensiplerini ve bunlarla bağlılığına dair inanç ve kararlılığını ortaya koymaktadır. 

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
1. ADA, dernek hüviyetini haiz Ankara merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. 
2. ADA, şube ve temsilcilik açmaz.
3. ADA, kamu yararı gözetir ve halka hizmet eder.
4. ADA, sosyal bilimler ihtisas alanında akademik standartlarda faaliyet yürüten bir düşünce kuruluşudur. 
5. ADA, her türlü kurum ve kuruluştan, özel ve tüzel kişiden bağımsız ve tarafsızdır.

İKİNCİ KISIM
FAALİYET İLKELERİ
6. ADA, akademik ve entelektüel kaygı taşıyan herkese açıktır.
7. ADA, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep, felsefi inanç ve düşünsel farklılık gözetmeksizin akademik ve entelektüel olana odaklanır.
8. ADA, hayatı paylaştığımız canlı cansız tüm varlığın istifade edebildiği ortak aklı hedefler, ona hizmet eder.
9. ADA, bağımsız yapısı bünyesinde vizyoner bakış açısıyla yenilikçi fikirlere açıktır ve disiplinler arası çalışmaları destekler.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
10. ADA’nın yönetsel tarzı yönetişimdir. İşleyişinde koordinasyon esastır.
11. ADA faaliyetleri sivil kimlik ve gönüllük esası ile yürütülür, katılımcılardan ücret talep edilmez, katkı sunanlara ödeme yapılmaz.
12. ADA’nın araştırma odaklı çalışma stratejisinde hiyerarşi ve bürokrasi yoktur, amir ve memur ilişkisini dışlar.
13. ADA faaliyetlerinde yalnızca ADA sosyal medya hesapları ve kurumsal internet sitesi kullanılır, farklı kurum ve kuruluşlara ait mecralarda ilan ve tanıtım yapılmaz. ADA’ya ait platformlarda farklı kurum ve kuruluşların reklam, ilan ve tanıtımı yapılmaz. 
14. ADA faaliyetlerini öz kaynaklarıyla ve bağışçıların destekleriyle gerçekleştirir.
15. ADA, mali nitelik teşkil eden hiçbir kamu kaynağından faydalanmaz, fon temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası projelerde yer almaz, bağımsız ve tarafsızlığını gölgeye düşürecek nitelikte egemen finansör kullanmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
SON HÜKÜMLER
16. ADA Anayasası’nın Birinci Kısımdaki Genel Esaslar hakkındaki hükümleri, İkinci Kısımdaki Faaliyet İlkelerine dair hükümleri ve Üçüncü Kısımdaki Çalışma Prensiplerine ilişkin hükümler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. İlgili hükümlere ve ihtiva ettikleri hassasiyetlere mugayir ve mütenakız madde ilave edilemez.