Atölyelerimiz ile ilgileniyor musunuz? Bizim İle İletişim Kurabilirsiniz

K.V.K.K. (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU)
AYDINLATMA METNİ
Ankara Düşünce Atölyesi Derneği (ADA)  siz mensup, gönüllü ve katılımcılarımızdan talep ettiği kişisel verileri kurumsal iletişimi sağlamak ve tanıtım ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesindeki genel ilkelere riayetle İlke Bilgi Sistemi’ne (İBS) kaydetmekte ve işlemektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği işlenen verilerinize ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. Bu bağlamda tüm taleplerinizi ankaradusunceatolyesi@gmail.com  adresine mail ile, dernek merkezimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ankara Düşünce Atölyesi Derneği tarafından işlenmekte olan kişisel veriler bakımından ağ güvenliği ve uygulama güvenliği, erişim logları, güncel antivirüs sistemleri, güvenlik duvarları, veri kaybı önleme yazılımları, bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakım kapsamındaki güvenlik önlemleri, bulut depo alanı şifreleme ve güvenlik önlemleri gibi gerekli ve güncel tüm teknik ve teknolojik tedbirler alınmaktadır.
Yine Ankara Düşünce Atölyesi Derneği (ADA) tarafından kurum içi gizlilik taahhütleri, veri erişim yetki matrisleri, veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri yapılmaktadır.

Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri çerçevesinde Ankara Düşünce Atölyesi Derneği (ADA) tarafından aydınlatılmış olup; kendi açık rızam ile paylaşmış olduğum ve işlenen kişisel verilerimin yukarıda ifade edilen amaçlar çerçevesinde kullanılmasını, kaydedilmesini, işlenmesini ve konuya ilişkin haklarım hususunda bilgilendirildiğimi kendi açık rızam ile kabul ve beyan ederim.